PRIVATUMO POLITIKA IR PRENUMERATOS TAISYKLĖS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Presa“, adresas Gedimino g. 47, Kaunas, elektroninis paštas info@presa.lt, ir kurios įmonės kodas yra 302346477 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką, Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://presa.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas bei užsakovų pateikiamų prenumeratų užsakymo ir valdymo taisykles.
2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://presa.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis – užsisako leidėjo prenumeratas.
3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Presa“.
4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
5. Naudojamos sąvokos:
5.1. Duomenų valdytojas/Leidėjas – UAB „Presa“;
5.2. Duomenų subjektas/lankytojas/užsakovas – bet kuris asmuo, kuris lankosi Duomenų valdytojo interneto svetainėje bei naudojasi jo teikiamomis paslaugomis, užsako Leidėjo prenumeratas;
5.3. Prenumerata – Leidėjo interneto svetainėje užsakomas (-i) leidinys (-iai).
6. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
6.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
6.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
6.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
6.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
6.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
6.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
6.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
6.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
6.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
6.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
7. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS
KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

8. UAB „Presa“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainėje pateikiamus asmens duomenis šiais pagrindais:
9. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu užsakant leidinio prenumeratą, arba kitais aktyviais veiksmais;
10. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą, vykdydami Jūsų užsakymus – leidinių prenumeratas);
11. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
12. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

13. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
14. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
15. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia:
– https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
16. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
17. Internetinėje svetainėje https://presa.lt/ naudojami šie slapukai:

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

Galiojimo terminas

Analitinis

__ga

Naudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje

https://presa.lt/

2 metai

_gat

Naudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui.

1 minutė

_gid

Naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus.

24 valandos

Trečiųjų šalių

1P_JAR

Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.

1 mėnuo

APISID

Naudojamas trečiųjų šalių reklamos teikėjų tinklapyje, vartotojui pritaikytų reklamų rodymui.

2 metai

CGIC

Slapukas susieja vartotojo paskyrą su Google paskyra.

6 mėnesiai

CONSENT

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

19 metų

HSID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

2 metai

NID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

7 mėnesiai

SAPISID

Nustato vartotojo naršyklės tipą ir įrenginio pobūdį, skirtas rodyti vartotojui pritaikytas trečiųjų šalių reklamas.

2 metai

SEARCH_SAMETIME

Neleidžia naršyklei siųsti slapuko kartu su keliose svetainėse pateiktomis užklausomis. Pagrindinis tikslas yra sumažinti informacijos nutekėjimo riziką.

7 mėnesiai

Funkcinis

SID

Naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

2 metai

SIDCC

Saugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines.

4 mėnesiai

SSID

Saugo informaciją apie vartotojo aplankytas trečiųjų šalių reklamų svetaines.

2 metai

Trečiųjų šalių

GAPS

Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.

2 metai

LSID

Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.

https://presa.lt/

2 metai

OTZ

Nustato vartotojo naršyklės tipą ir įrenginio pobūdį, skirtas rodyti vartotojui pritaikytas trečiųjų šalių reklamas.

1 mėnuo

GMAIL_AT

Palaiko vartotojo sesiją naudojant prisijungimą elektroniniu paštu.

Sesija

GMAIL_IMP

Palaiko vartotojo sesiją naudojant prisijungimą elektroniniu paštu.

1 diena

GMAIL_STAT

Palaiko vartotojo sesiją naudojant prisijungimą elektroniniu paštu.

1 diena

DV

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

10 minučių

18. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
19. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
20. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
21. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
22. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

1. Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui);
2. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
2.1. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
2.2. elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
2.3. elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.
3. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.
Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje:
 https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

23. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų užsakymus mūsų teikiamoms prekėms ir (ar) paslaugoms – vykdydami Jūsų prenumeratų užsakymą, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (ar) paslaugų teikimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.
24. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

VI SKYRIUS
PRENUMERATOS UŽSAKYMO TAISYKLĖS IR ŠALIŲ PAREIGOS

25. Norėdami užsisakyti prenumeratą https://presa.lt/ svetainėje, turite pateikti šiuos savo asmens duomenis:
25.1. Vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą ir adresą kuriuo bus siunčiamas prenumeruojamas leidinys (jei prenumeratos užsakovo ir gavėjo adresai skiriasi).
26. Prenumeratos užsakovo pareigos:
26.1. Siekiant kokybiško užsakymų vykdymo, užsakovas privalo pateikti leidybos grupei visą reikalingą informaciją;
26.2. Jei užsakovas ir prenumeratos gavėjas yra skirtingi asmenys, užsakovas privalo pateikti savo ir būsimo prenumeratos gavėjo adresą. Tai reikalinga tam, kad užsakovo (mokėtojo) adresu būtų išsiųsta sąskaita, o prenumeratoriui (gavėjui) – pristatomi prenumeruojami leidiniai;
26.3. Jei užsakovas užsakydamas prenumeratą pateikia neteisingą/nepilną informaciją, leidėjas neprisiima atsakomybės už kokybišką užsakymo vykdymą;
26.4. Prenumeratos gavėjas privalo turėti patikimą, lengvai prieinamą, žurnalus talpinančią pašto dėžutę;
26.5. Ant pašto dėžutės turi būti žymėjimas – buto numeris, adresas arba pavardė;
26.6. Užsakovas (mokėtojas) privalo laiku apmokėti užsakymą. Užsakymas vykdomas tik gavus apmokėjimą.
27. Leidėjo pareigos:
27.1. Leidėjas leidinius užsakovui pristato laiku ir sukomplektuotus;
27.2. Leidėjas priima, nagrinėja ir išsaugo visas užsakovų pretenzijas;
27.3. Leidėjas nedelsiant sprendžia iškilusias problemas, susidariusias dėl jo kaltės. Jei leidinys negali būti pristatomas dėl kitų priežasčių, kurios nepriklauso nuo leidėjo, jas sprendžia ir likviduoja užsakovas;
27.4. Jeigu užsakovas teisingai įvykdė visus nurodymus, bet negavo užsakyto leidinio, leidėjas kompensuoja leidinių trūkumą arba pratęsia prenumeratą negautų leidinių sąskaita;
27.5. Prenumeratos pristatymo tikslu užsakovo asmens duomenys teikiami UAB „Lietuvos rytas“ arba AB „Lietuvos paštas“.

VII SKYRIUS
PRENUMERATOS VALDYMAS

28. Peradresavimas:
28.1. Užsakovas turi teisę nemokamai pakeisti leidinio pristatymo adresą. Galima užpildyti formą prenumeratos puslapyje skyrelyje „Adreso keitimas“ arba kreiptis į prenumeratos skyrių el. paštu prenumerata@presa.lt. Peradresavimas atliekamas esant ne didesniam nei 10 darbo dienų iki naujo leidinio numerio išspausdinimo, laikotarpiui.
29. Prenumeratos anuliavimas:
29.1. Jei leidėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, užsakovas gali anuliuoti prenumeratos užsakymą, leidėjo prenumeratos skyriui siųsdamas raštišką pareiškimą, kuriame būtų nurodyta prenumeratos anuliavimo priežastis. Anuliuojant užsakymą užsakovas iš leidybinės grupės gali reikalauti piniginės kompensacijos. Kompensacija skaičiuojama nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos. Nesant leidėjo kaltės, anuliuojant užsakymą užsakovas moka leidėjui prenumeratos anuliavimo administracinį mokestį – 10 eurų, kuris išskaičiuojamas iš užsakovui grąžinamos sumos už nepanaudotą prenumeratą.
29.2. Pareiškime užsakovas privalo nurodyti banko sąskaitos, į kurią bus pervedami pinigai, numerį. Grynaisiais pinigais nekompensuojama.
29.3. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu su papildomomis dovanomis.
30. Prenumeratos pratęsimas:
30.1. Baigiantis ar pasibaigus prenumeratos laikotarpiui, leidėjas turi teisę, bet ne pareigą, užsakovui nurodytais mobiliu telefonu, elektroniniu paštu ar pristatymo adresu pateikti pasiūlymą pratęsti paslaugos – prenumeratos – užsakymą.
31. Skundai:
31.1. Jeigu negavote užsakyto leidinio, turite pastabų pristatymo kokybei arba gavote brokuotą leidinį, prašome apie tai pranešti leidėjo prenumeratos skyriui el. paštu prenumerata@presa.lt. Nurodykite, kokį leidinį prenumeruojate, kokiu adresu, tel. numerį ir el. pašto adresą.

VIII SKYRIUS
KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

32. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
33. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
33.1. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
33.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
33.3. Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
33.4. Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
33.5. Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

IX SKYRIUS
KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

34. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
35. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
36. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
37. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
38. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

X SKYRIUS
JŪSŲ TEISĖS

39. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
40. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
40.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@presa.lt.
41. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
41.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@presa.lt.
42. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
42.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@presa.lt.
43. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
43.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@presa.lt.
44. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
44.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@presa.lt.
44.2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
46. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
47. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
48. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
49. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
50. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
51. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@presa.lt.
52. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2020 m. kovo 5 d.